Sunday, October 24, 2010

-is

A: basis, davis

E: thesis, exegesis, kinesis, thesis
I: crisis, tonsillitis,laryngitis, minus, arthritis, bronchitis, Osiris,

O: neurosis, diagnosis, symbi'osis, hypnosis, tuberculosis
U: ana'cru-sis, tunis

No comments: