Wednesday, December 28, 2011

Prosody


  • Prosodic phrasing
  • Prosodic dephrasing
  • Prosodic pausing
  • Prosodic lengthening

No comments: