Sunday, December 11, 2011

Regressive assimilation

A + B > A' + B Regressive
A + B > A + B' Progressive

used + to = useta

æv æf 
have + to = hafta

əəs > s
has +  to = hasta

as fast as Tom:
æfæsæz tɑm
æfæsæz tɑm
> æs fæst æs tɑm
> əs fæst əs tɑm
> sfæst əs tɑm


has to move his car:
>hætmuhikɑr
hætmuhiz kɑr
Why I love to>wɑɪ ləftu


No comments: