Sunday, May 5, 2013

m, t, y in Sanskrit

m = a

navam
dasam
saptam


y = i

dvitiya
tritiya

t = u
chaturtha

p.350 goldman

No comments: