Friday, January 21, 2011

-su-, -xu-

su, xu > sh

sure sh
luxury sh
sexual sh

No comments: